اداری - آموزشی

اداری - آموزشی
۲۶ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۲۰
۱۹ خرداد ۹۴ ، ۱۸:۱۸
۱۸ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۱۴

تصویر رای شماره 2001-1998 مورخ 93/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از کارکنان اداری و آموزشی و توانبخشی به پیوست ارسال می گردد.

۱۸ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۱۰
۱۸ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۱۳
۱۵ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۰۰
۱۴ خرداد ۹۴ ، ۲۰:۵۴
۱۴ خرداد ۹۴ ، ۱۶:۵۶
۱۳ خرداد ۹۴ ، ۲۰:۵۲
۱۰ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۴۸