اداری - آموزشی

اداری - آموزشی

آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی ومتوسطه اول

فصل سوم نحوه برگزاری امتحانات پایانی :

ماده 12- امتحانات پایه های اول تا چهارم و نوبت اول پایه پنجم ابتدایی داخلی و توسط مدارس برگزار می شود و امتحانات نوبت دوم و تجدیدی پایه پنجم ابتدایی به صورت هماهنگ با سؤالات واحد و برنامه معین (بصورت همزمان) که توسط اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه مربوط طرح و تهیه خواهد شد در مدرسه برگزار می شود.

تبصره - به استثنای طرح سئوالات امتحانی پایه پنجم ابتدایی ، سایر امور مربوط به انجام امتحان و تصحیح اوراق پایه مذکور و بزرگسالان پایه پنجم نهضت سوادآموزی همانند پایه های داخلی دوره ابتدایی خواهد بود .1

1- به استناد رأی صادره در دویست و سی و هفتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1/6/79


ماده 13- امتحانات پایه های اول و دوم و نوبت اول پایه سوم راهنمایی داخلی است و توسط مدرسه برگزار می شود و امتحانات نوبت دوم و تجدیدی پایه سوم راهنمایی تحصیلی نهایی است و سؤالات آن از سوی ادارۀ کل آموزش و پرورش استان مربوط طرح می شود ، این امتحانات طبق دستورالعملهای وزارت آموزش و پرورش توسط هیأت ممتحنه هر حوزۀ امتحانی که از طرف اداره آموزش و پرورش محل تعیین می شود برگزار می گردد .

تبصره 1- در مدارسی که حداقل سه کلاس در پایه سوم راهنمایی وجود داشته باشد ، می توان با صلاحدید اداره آموزش و پرورش از دانش آموزان در همان مدرسه امتحان به عمل آورد .

تبصره 2- مدیر مدرسه موظف است فهرست مشخصات دانش آموزان پایه سوم راهنمایی و ریز نمرات امتحانی نوبت اول و نمرات ارزشیابی مستمر و شفاهی و عملی نوبت دوم و نمره انضباط هر یک از آنان را حداکثر یک هفته قبل از شروع امتحانات نهایی به اداره آموزش و پرورش ارسال دارد .

تبصره 3- معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش موظف است در هر یک از پایه های تحصیلی دوره راهنمایی سؤالات امتحانی یک یا دو ماده درسی را طرح کرده و با اطلاع قبلی به استانها ارسال دارد .

فصل چهارم-شرایط قبولی در امتحانات :

 

ماده 14- دانش آموزی در خردادماه قبول شناخته می شود که دارای شرایط زیر باشد :

الف - معدل کل وی کمتر از ده نباشد .

ب - نمره امتحانی نوبت دوم او در هیچ یک از مواد درسی بدون ضریب کمتر از ده نباشد .

ج - نمرات سالیانه وی در هیچ یک از مواد درسی کمتر از سی نباشد .

تبصره 1- نمره سالیانه هر درس حاصل جمع نمره نوبت اول و دو برابر نمره نوبت دوم خواهد بود .

تبصره 2- معدل کل دانش آموز عبارت است از مجموع نمرات سالیانه همه دروس (به جز نمره انضباط) تقسیم بر سه برابر تعداد مواد درسی آن پایه .

 

ماده 15- دانش آموزی که معدل کل وی پس از امتحانات نوبت دوم کمتر از 7 باشد مردود شناخته می شود .

 

ماده 16- دانش آموزی که معدل کل او پس از امتحانات خردادماه حداقل 7 باشد ولی نمره امتحان نوبت دوم یا نمره سالیانه وی در درس یا دروسی به حد نصاب قبولی نرسیده باشد تجدید شناخته می شود و باید در شهریور ماه در امتحان آن درس یا دروس شرکت کند ، نمرات امتحانی شهریور ماه در ستون تجدیدی با ضریب دو درج می گردد و به جای نمرۀ خرداد ماه همان درس یا دروس در معدل کل محاسبه و در صورت احراز شرایط مندرج در بندهای الف و ب ماده 14 قبول شناخته می شود .

 

ماده 17- امتحان تجدیدی هر دانش آموز در همان محلی برگزار می شود که امتحانات خرداد ماه را گذرانیده است در صورتی که محل اقامت ولی یا سرپرست دانش آموزی قبل از برگزاری امتحانات تجدیدی تغییر یابد ، دانش آموز می تواند با اخذ گواهی عکس دار (حاوی مشخصات و مواد تجدیدی) از مدرسه مربوط و معرفی اداره آموزش و پرورش همان منطقه و با در دست داشتن مدارک لازم مبنی بر انتقال ، به ادارۀ آموزش و پرورش محل سکونت جدید مراجعه و با معرفی اداره مزبور ، در امتحان تجدیدی یکی از مدارس شرکت نماید . نمره های تجدیدی چنین دانش آموزی از طریق اداره آموزش و پرورش محل جدید ، به اداره آموزش و پرورش قبلی جهت ابلاغ به مدرسه ای که دانش آموز قبلاً تحصیل می کرده است ارسال می گردد تا مدرسه مذکور با توجه به نمره های دیگر وی و رعایت سایر مقررات اعلام نتیجه نماید .

 

ماده 18- دانش آموزی که معدل کل وی در خرداد یا شهریور ماه حداقل ده (10) باشد ولی در یک درس نمره کمتر از ده و یا معدل کل وی حداقل دوازده (12) باشد ولی در دو درس نمرۀ کمتر از ده کسب نماید ، مشروط بر آنکه نمرات وی در دروس ریاضیات (دوره ابتدایی) املا ، انشا ، قرائت و دستور زبان فارسی (دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی)کمتر از 7 نباشد ، قبول شناخته می شود .

تبصره 1- استفاده دانش آموز از مفاد این ماده در خرداد ماه به شرط احراز بند ج ماده 14بلامانع است .

تبصره 2- دانش آموز می تواند در یک دوره تحصیلی در هر درس دو (2) بار از مفاد این ماده استفاده نماید .

تبصره 3- استفاده از مفاد این ماده در ستون ملاحظات دفتر امتحانات و کارنامه تحصیلی و معرفی نامه ثبت نام ، درج می شود.

 

ماده 19- چنانچه دانش آموزی در امتحان پایانی نوبت اول یا دوم درسی غیبت غیر موجه داشته باشد ، نمره پایانی آن درس صفر محسوب می شود و نمره وی در آن درس از میانگین نمره ارزشیابی مستمر آن نوبت و نمره صفر تعیین خواهد شد .

تبصره- دانش آموزان پایه سوم راهنمایی در امتحان نهایی نوبت دوم مشمول مفاد این ماده نمی شوند و نوبت دوم آنان صفر منظور می شود .

 

ماده 20- دانش آموزی که به علت غیبت موجه در نوبت اول در یک ، چند و یا تمام دروس نمره امتحانی نداشته باشد نمرات امتحانی نوبت دوم وی به جای نمرات امتحانی دروس یا دروسی که در آنها نمره امتحانی نداشته ، منظور می گردد .1

1- به استناد بند 2 نامه شماره 120/450/8 مورخ 6/3/80 دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش دانش آموزانی که در طول هر یک از نوبت های امتحانی اول و دوم ، نمره ارزشیابی مستمر دارند و لیکن به دلیل غیبت موجه فاقد نمره در امتحان پایانی هستند طبق مواد 20 و 21 آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی عمل شود .

 

ماده 21- دانش آموزی که به علت غیبت موجه در نوبت دوم از یک ، چند و یا تمام مواد درسی نمره امتحانی نداشته باشد می تواند با رعایت ماده 25 و تبصره ذیل آن ، درس یا دروس مربوط را امتحان دهد و برابر شرایط قبولی خرداد ماه  اعلام نتیجه شود . چنانچه دانش آموز در تمام یا برخی از دروس در امتحانات غایبین موجه شرکت نکند ، بدون محاسبه معدل ، همراه سایر دانش آموزان تجدیدی در شهریور ماه در امتحان درس یا دروس مربوط شرکت خواهد کرد . اعلام نتیجه این قبیل دانش آموزان همانند سایر دانش آموزان تجدیدی خواهد بود .1

 1- به استناد رأی صادره در ششصد و شصت و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 31/3/80 که طی شماره 8/793/120 مورخ 3/4/80 ابلاغ شده است ، مواد 21 و 22 اصلاح گردید .

 

ماده 22- دانش آموزی که به علت غیبت موجه در نوبت های اول و دوم در یک ، چند و یا تمام مواد درسی نمره امتحانی نداشته باشد می تواند با رعایت ماده 25 و تبصره ذیل آن درس یا دروس مربوط را امتحان دهد . نمره مأخوذه این قبیل دانش آموزان بدون ضریب ، برای نوبت اول و با ضریب 2 برای نوبت دوم منظور می گردد و برابر شرایط قبولی خرداد ماه اعلام نتیجه می شود . چنانچه دانش آموز در تمام یا برخی از دروس در امتحانات غایبین موجه شرکت نکند ، بدون محاسبه معدل ، همراه سایر دانش آموزان تجدیدی در شهریور ماه در امتحان درس یا دروس مربوطه شرکت خواهد کرد برای محاسبه معدل کل نمره شهریور ماه این قبیل دانش آموزان بدون ضریب برای نوبت اول و با ضریب 2 برای نوبت دوم منظور می گردد و اعلام نتیجه آنان همانند سایر دانش آموزان تجدیدی خواهد بود .1

1 - به استناد رأی صادره در ششصد و شصت و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 31/3/80 که طی شماره 8/793/120 مورخ 3/4/80 ابلاغ شده است ، مواد 21 و 22 اصلاح گردید .

 

ماده 23- اگردانش آموزی با عذر موجه نتواند در امتحانات هیچ یک از مواد درسی نوبت دوم و شهریور ماه شرکت کند ، صرفنظر از اینکه در نوبت اول نمره داشته یا نداشته باشد ، آن سال تحصیلی برای وی وقفه تحصیلی محسوب می گردد .

 

ماده 24- چنانچه دانش آموزی بدون عذر موجه در فاصله زمانی بعد از ثبت نام و قبل از برگزاری امتحانات نوبت اول مدرسه را ترک کند هر چند که نمره ارزشیابی مستمر داشته باشد آن سال تحصیلی برای وی ترک تحصیل تلقی شده و کارنامه مردودی صادر نمی گردد و اگر دانش آموزی بعد از برگزاری امتحانات نوبت اول بدون عذر موجه مدرسه را ترک کند یا نتواند در هیچ یک از امتحانات مواد درسی نوبت دوم و شهریور شرکت نماید آن سال تحصیلی برای وی کارنامه مردودی صادر می گردد .

 

 ماده 25- از دانش آموزی که در امتحانات خرداد یا شهریور ماه در یک یا  چند ماده درسی غیبت موجه کند در امتحانات داخلی با تأیید شورای مدرسه و در امتحانات هماهنگ با تأیید کمسیون خاص اداره آموزش و پرورش مربوط تا دو هفته پس از پایان ایام امتحانات ، از آن درس یا دروس امتحان بعمل می آید .1

1- به استناد رأی صادره در ششصد و چهل و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 26/3/79 و تفسیر آن در دویست و سی و چهارمین جلسه کمیسیون معین شورای مذ کور مورخ 7/4/79 .

تبصره اخذ امتحان از غایبین موجه امتحان نهایی شهریور ماه با موافقت رییس هیئت ممتحنه بلا مانع خواهد بود .

 

ماده 26 غایبین موجه امتحانات داخلی متفرقه خرداد و شهریور ماه ، می توانند در صورت موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش محل ، تا دو هفته پس از پایان ایام امتحانات ، در امتحان درس یا دروس مربوط شرکت کنند .

 

ماده 27- دانش آموزان ساعی و برجسته کلاس های دوم و سوم ابتدایی و اول راهنمایی تحصیلی با رعایت شرایط زیر و با تقاضای کتبی ولی خود می توانند در شهریور ماه به ترتیب پایه سوم و چهارم ابتدایی و پایه دوم راهنمایی را امتحان داده ، در صورت موفقیت به صورت جهشی به پایه چهارم و پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی ارتقاء یابند .

الف -رامتحانات خرداد حداقل معدل کل آنان 18 و در کلیه دروس حداقل نمره 15 کسب نموده باشند .

ب- در امتحانات شهریور ماه (جهشی) دوره ابتدایی علاوه بر کسب حداقل معدل 18 در کلیه دروس حداقل نمره 15 کسب نماید .

ج- در امتحانات شهریور ماه (جهشی) دوره راهنمایی تحصیلی در هیچ یک از مواد درسی نمره کمتر از 16 کسب ننماید .

د- هر دانش آموز در طول هر دوره تحصیلی فقط یکبار می تواند از جهش تحصیلی استفاده نماید .

تبصره- نمرات قبول شدگان امتحان جهشی در ستون شهریور ماه دفتر امتحانات و کارنامه تحصیلی ثبت و با ذکر استناد به مفاد ماده 27 این آیین نامه مهر و امضاء می شود . 

 

ماده 28- مهلت اعتراض به نمرات امتحانی حد اکثر 5 روز پس از اعلام نتیجه امتحانات خواهد بود .

مدیر مدرسه موظف است اوراق امتحانی معترضان را جهت تجدید نظر در اختیار معلم مربوط و یک نفر دیگر از معلمان همان درس قرار دهد ، نمره ورقه تجدید نظر شده با امضای معلم مربوط و معلم تجدید نظر کننده تأیید می گردد و در صورت اختلاف نظر ، نظر معلم سوم واجد شرط تعیین کننده و قطعی و لازم الاجراء است .

تبصره- اعتراضات کتبی دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی جهت بررسی و تجدید نظر در حوزه تصحیح ، توسط مدیر مدرسه به اداره آموزش و پرورش متبوع ارسال خواهد شد .


۹۴/۰۳/۱۸

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.