اداری - آموزشی

اداری - آموزشی


- منظور از دوره های آموزشی مصوب چیست؟

به آن دسته از دوره های آموزشی کوتاه مدت که با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در این زمینه (سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و یا تصویب شده توسط کمیته راهبری آموزش ستاد مرکزی دستگاه اجرایی مستند به بخشنامه شماره ۶۷۷۹۷/۱۸۰۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۷ و توسط مراکز آموزشی ذیصلاح و مورد تأیید مراجع یادشده و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه برگزار شده یا گردد، در زمره دوره های آموزشی مصوب تلقی می گردد.

در مورد دستگاههایی که مشمول مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت یا قانون استخدام کشوری یا قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نبوده اند مقررات مورد عمل در زمان اجرای دوره در این خصوص مورد توجه قرار خواهد گرفت.

2- دوره های آموزشی طی شده توسط کارکنان از چه سالی محاسبه می گردد؟

کلیه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب که کارکنان در طول سنوات خدمت خود طی نموده باشند، برای برخورداری از عامل امتیاز دوره های آموزشی قابل احتساب می باشد.

۳- آیا دوره آموزش توجیهی (بدو خدمت) برای استفاده از امتیاز دوره های آموزشی مصوب قابل احتساب می باشد؟

خیر. نظر به اینکه گذراندن این دوره آموزشی کوتاه مدت برای کلیه کارکنان جدیدالاستخدام دستگاهها الزامی است و در صورت عدم گذراندن آن احکام استخدامی و حتی انعقاد قرارداد برای کارکنان پیمانی محمل قانونی ندارد بنابراین ساعات این دوره قابل محاسبه نمی باشد.

۴- آیا دوره های آموزشی طی شده توسط کارکنان در خارج از کشور مشمول برخورداری از امتیاز دوره های آموزشی مصوب می گردند؟

خیر

۵- آیا شرکت در سمینارها، همایش ها و گردهمایی ها جزو آموزش های مصوب تلقی می شود؟

الف- چنانچه سمینارها، همایش ها و گردهمایی ها قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ و با مجوز مراجع مربوطه )سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت) و بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ در چارچوب رعایت مقررات مربوط به نظام آموزش کارکنان دولت از جمله پیش بینی در کلیات برنامه های آموزشی دستگاه و تأیید مراجع یادشده به اجرا درآمده باشند، جزو آموزش های مصوب محسوب می گردد.

ب- سمینارها، همایشها و گردهمایی هایی که به صورت ملی یا بین المللی به صورت عام برگزار می گردد و مبتنی بر نیازهای دستگاه نیست در شمول امتیازات قرار نمی گیرد.

۶- مراجع قانونی ذیصلاح برای صدور مجوز دوره های آموزشی مصوب برای کارکنان دولت را اعلام نمایید؟

الف- سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق)

ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق)

ج- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

د- کمیته راهبری آموزش دستگاه های اجرایی پس از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۸۷

۷- کدامیک از گواهینامه های صادره از سوی مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی (مرکز آموزش مدیریت دولتی و یا مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وقت ) مربوط به دوره های آموزشی اجرا شده توسط آن مؤسسه می تواند ملاک عمل قرار گیرد؟

کلیه گواهینامه های مربوط به دوره های آموزشی بهبود مدیریت و فنون اداری که توسط مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی (مرکز آموزش مدیریت دولتی و یا مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وقت ) و واحدهای استانی آن (مدیریت های آموزش و پژوهش) و همچنین دفاتر آموزش و پژوهش استانداریها اجرا شده باشند.

۸- گواهینامه های مربوط به دوره های آموزشی مهارت های هفت گانه فنآوری اطلاعات در چه صورت قابل احتساب خواهد بود؟

در صورت حصول شرایط زیر این گواهینامه ها در سوابق آموزشی کارکنان و برخورداری از امتیازات مربوطه قابل احتساب خواهد بود:

الف- عناوین آنها در فهرست عناوین دوره های آموزشی مهارت های هفت گانه فنآوری اطلاعات موضوع بخشنامه شماره ۲۰۳۲۲۲/۱۹۰۳ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۱ وجود داشته باشند.

ب- از حیث ساعات اجرا با ساعات تعیین شده برای هریک از مهارت ها براساس بخشنامه فوق منطبق باشد.

ج- توسط مراکز مجاز در بخشنامه مذکور اجرا شده باشند.

د- گواهینامه های مربوطه توسط مراکز مجاز ذکر شده در آن بخشنامه و تا قبل از تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ صادر شده باشد.

تذکر: گواهینامه های موصوف پس از تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ باید بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۱۹۱۰۹/۱۹۰۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ توسط مراکز آزمون مجاز تعیین شده صادر شده یا بشوند.

۹- دوره های آموزشی که در طول برنامه سوم توسعه به بعد (از سال ۱۳۷۹ به بعد) اجرا شده باشند چگونه باید ملاک عمل قرار گیرد؟

این دوره های آموزشی کوتاه مدت باید براساس نیازسنجی آموزشی به عمل آمده از کارکنان بوده و در کلیات برنامه های آموزشی دستگاه ذیربط پیش بینی و به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و یا به استناد مفاد بخشنامه شماره ۶۷۷۹۷/۱۸۰۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۷ به تصویب کمیته راهبری آموزش ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی کشور رسیده باشند.

اضافه می نماید کلیه ضوابط و مقررات مربوط به چگونگی طراحی، اجرا و ... و احتساب این دوره ها در سوابق آموزشی کارکنان به تفصیل در مجموعه دستورالعمل های پیوست بخشنامه های شماره ۱۱۲۰۵۸/۱۸۰۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۱ و ۶۳۲۶/۱۸۰۳ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ و سایر بخشنامه های صادره در زمینه آموزش کارکنان دولت در طول برنامه سوم و چهارم توسعه که به دستگاه های اجرایی کشور ارسال شده، درج گردیده است.

۱۰- دوره های آموزشی طی شده توسط کارکنان که قبل از سال ۱۳۷۹ برگزار شده است، چگونه مورد ارزیابی قرار می گیرد؟

چنانچه در متن گواهینامه های دوره های آموزشی کوتاه مدت صادره به شماره و تاریخ مجوز سازمان امور اداری و استخدامی کشور و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت اشاره شده باشد و یا مجوز اجرای این دوره ها توسط سازمان های پیشگفت صادر شده باشد در اینصورت این دوره ها مصوب تلقی شده و مشمول امتیازات تعیین شده می گردند.

۱۱- گواهینامه های دوره های آموزشی عمومی و ساعات مربوط به آن چگونه ارزیابی می گردد؟

چنانچه عناوین آنها در فهرست عناوین دوره های آموزشی عمومی کارکنان دولت موضوع بخشنامه های شماره ۹۶۳۵۸/۱۸۰۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ و ۹۰۳۶۷/۱۸۰۳ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ باشند و توسط مراکز مجاز مندرج در بخشنامه های مذکور اجرا شده باشند صرفاً به میزان ساعات تعیین شده در بخشنامه های یادشده و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه در سوابق آموزشی کارکنان و نیز برخورداری از امتیازات مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قابل احتساب خواهد بود.

۱۲- آیا دوره های آموزشی طی شده توسط شاغلین غیررسمی نظیر قراردادی، خرید خدمت، روزمزد، شرکتی و ... پس از تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی و پیمانی برای برخورداری از امتیازات مربوط به این فصل قابل احتساب می باشد؟

خیر- با توجه به اینکه براساس قوانین و مقررات موضوعه، نظام آموزش کارکنان دولت صرفاً برای مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی کشور طراحی گردیده است بنابراین دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوبی که کارکنان در طول دوره خدمت رسمی یا پیمانی در دستگاه ها گذرانیده باشند برای استفاده از این امتیاز و احتساب د ر سوابق آموزشی آنان قابل محاسبه می باشد.

۱۳- آیا دوره های آموزشی مصوبی که کارکنان قبلاً از امتیاز یکسال تعجیل در ارتقاء گروه آن برخوردار شده اند، برای اخذ گواهینامه نوع دوم ملاک عمل می باشد؟

خیر. به میزان ساعات دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوبی که در چارچوب رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به نظام آموزش کارکنا دولت و از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ به بعد به اجرا درآمده است و برای امتیاز یکسال تعجیل در ارتقاء گروه (برای یکبار یا چندبار) ملاک عمل قرار گرفته است، برای صدور گواهینامه نوع دوم (مهارتی، تخصصی و تخصصی- پژوهشی) موضوع بند ۲/د نظام آموزش کارکنان دولت قابل احتساب نیست.

۱۴- آیا دوره های آموزشی که برای امتیاز حق شاغل موضوع دستورالعمل های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مورد محاسبه قرار گرفته است، برای صدور گواهینامه نوع دوم ملاک عمل می باشد؟

خیر. همانگونه که در تبصره ۲ بند ۶ فصل دوم دستورالعمل های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (نحوه تطبیق وضع کارمندان یا جداول امتیازات این فصل) تصریح شده است دوره های آموزشی کوتاه مدت که برای آنها امتیاز حق شاغل منظور می شود ملاک محاسبه برای اعطای گواهینامه های مهارتی، تخصصی و تخصصی- پژوهشی نخواهد بود.

۱۵- آیا دوره های آموزشی تعهد آور (یکساله) که در سنوات گذشته با مجوزهای سازمان امور اداری و استخدامی کشوری (سابق) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت به اجرا درآمده اند، مشمول امتیازات دوره های آموزشی مصوب می شوند؟

خیر. نظر به اینکه این دوره ها براساس ماده ۵ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به اجرا درآمده و شرط لازم استخدام طی کنندگان آن در دستگاه مربوطه بوده است بنابراین برای برخورداری از امتیازات دوره های آموزشی مصوب قابل احتساب نیست.

۱۶- آیا کارکنانیکه در دوره های آموزشی بلندمدت با ارزش استخدامی که در سنوات گذشته با مجوزهای سازمان امور اداری و استخدامی کشوری (سابق) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت برگزار شده است و بنا به دلایلی موفق به اخذ مدرک مربوطه نشده اند، ساعات دوره های آموزشی مذکور برای برخورداری از امتیازات دوره های آموزشی مصوب قابل احتساب می باشد؟

خیر. با توجه به اینکه هدف از برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی بلندمدت با اهداف و فلسفه برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت متفاوت می باشد بنابراین افراد مذکور نمی توانند از امتیازات دوره های آموزشی مصوب در ازاء گذراندن ساعات آموزشی موصوف برخوردار گردند.

۱۷- کارکنانیکه در اجرای بند ۲/د نظام آموزش کارکنان دولت موفق به اخذ گواهینامه نوع دوم (مهارتی، تخصصی و تخصصی – پژوهشی) شده اند از چه تاریخی می توانند از مزایای آن برخوردار شوند؟

کارکنان مذکور می توانند از تاریخ صدور گواهینامه نوع دوم از مزایای استخدامی مترتب بر آن در چارچوب رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه بهره مند گردند.

۱۸- آیا امکان حذف ساعات دوره های آموزشی مصوب از امتیازات حق شاغل موضوع دستورالعمل فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و احتساب این ساعات برای اخذ گواهینامه نوع دوم میسر می باشد؟

بله. در صورت انجام اقدامات زیر این امر از سوی دستگاه ذیربط امکان پذیر خواهد بود: 

۱-  وجود درخواست کتبی کارکنان متقاضی در این خصوص

۲- اصلاح کلیه احکام کارگزینی کارکنان مذکور از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸

تذکر: پس از انجام اقدامات فوق، امکان اعاده و اصلاح احکام کارکنان وجود نخواهد داشت.


۹۴/۰۳/۱۴

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.