اداری - آموزشی

اداری - آموزشی
۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۳۹

پرسش وپاسخ بازنشستگی 2

سابقه خدمت

 پرسش  شماره 1:

آیا سابقه خدمت درکارگاهها وصنوف ، به عنوان سابقه خدمت غیر دولتی کارکنان دولت مورد احتساب قرار می گیرد؟

 

پاسخ :

باتوجه به قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی واحتساب حقوق بازنشستگی ووظیفه ومستمری کارکنان دولت مصوب 19/02/1372 ، ‌صرفاً مدت اشتغال درشرکتها و مؤسســــات غیر دولتی ثبت  شده  به عنوان سابقه خدمت غیر دولتی کارکنان هنگام بازنشستگی قابل احتساب می باشد  و مدت اشتغال درکارگاهها وصنوفی که به عنوان مؤسسه حقوقی رسماً‌ثبت نشده است مجوزی ندارد   .

 

 

 

پرسش  شماره 2:

آیا سابقه اشتغال درخارج ازکشور بعنوان سابقه خدمت غیر دولتی قابل محاسبه است ؟

 

پاسخ  :

سابقه اشتغال درخارج ازکشور درشمول قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتــــــی دراحتساب حقوق بازنشستگی …مصوب 19/02/1372 قرار نمی گیرد وقابل محاسبه نمی باشد.

 

 

  

پرسش  شماره 3:

آیا مدت کارآموزی دردستگاههای اجرایی به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل پذیرش می باشد؟

 

 پاسخ :

 

درمقررات قانون استخدام کشوری ،مستندی  جهت احتساب سابقه خدمت کارآموزی مستخدمین رسمی دردستگاهها ومؤسسات دولتی وجود ندارد ، بنابراین مدت خدمت کارآموزی به عنوان سوابق خدمت دولتی قابل پذیرش نخواهد بود .لیکن درمورد برخی از دستگاهها ومؤسسات (ذوب آهن وراه آهن )‌، حسب مقررات خاص آنهادوره کارآموزی جزء سنوات خدمت محسوب می گردد.مدت کارآموزی قضات هم باتوجه به قانون استخدام قضات وشرایط کارآموزی مصوب 19/02/1343 درصورت پذیرفته شدن به خدمت قضایی جزء مدت خدمت قابل احتساب می باشد .

 

 

پرسش شماره 4:

نحوه احتساب خدمت اعضای ویژه بسیج (پاسدار افتخاری) به عنوان سابقه خدمت دولتی چگونه است؟

 

پاسخ :

باتوجه به بند ج ماده 41 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 11/7/61  وبند ً ج ً ماده 13 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/07/1370 مجلس شورای اسلامی مدت زمانی که اعضای ویژه بسیج به طور تمام وقت دراختیار سپاه قرار گرفته وحقوق ازسپاه دریافت کرده باشند به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می باشد.

 

     

 

پرسش شماره 5:

آیا ایام تعلیق ازخدمت جزو سابقه خدمت قابل احتساب است یاخیر؟

 

پاسخ:

درصورت صدور حکم برائت ،ایام تعلیق جزو خدمت محسوب می شود.

 

 

 

 پرسش شماره 6:

آیااشتغال به کار ساعتی دردستگاههای دولتی به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می باشد؟

 

پاسخ :

درصورتی که ساعات اشتغال به کارفرد درهرروز برابر ساعات اداری وتمام وقت بوده وحقوق دریافت کرده باشد بعنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می باشد.

 

 

  

پرسش شماره 7:

کدامیک ازمستخدمین جمعیت شیر وخورشید سابق دراجرای لایحه قانونی مصوب 18/02/1358 تبدیل وضع شده اند وانتقال کسور یاحق بیمه آنان به صندوق بازنشستگی کشوری وهمچنین پذیرش سنوات خدمت آنان ازلحاظ بازنشستگی ووظیفه چگونه است ؟

  پاسخ :

کلیه کارکنان جمعیت شیر وخورشید سابق اعم ازرسمی وغیر رسمی که درتاریخ 18/02/1358 شاغل بوده اند دراجرای لایحه مذکور تبدیل وضع شده اند ونحوه کسور یاحق بیمه آنان واحتساب سنوات خدمت آنان بشرح زیر میباشند:

1-کارکنان رسمی جمعیت قبل از 18/02/1358 که ازتاریخ 01/01/1354 به صندوق اختصاصی (‌حمایت )‌کســـور پرداخت می کردند پس ازتبدیل وضع بدواً صندوق مذکور به سازمان تامین اجتماعی تحویل وسپس ازطریق سازمان تامین اجتماعی به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار گردید بنابراین خدمت رسمی این کارکنان جمعیت ازنظر بازنشستگی ووظیفه ازهرلحاظ قابل قبول می باشد ونیازی به تکمیل فرم 47/10نمی باشد.

1-1- آن دسته ازکارکنان رسمــــی جمعیت که ازتاریخ 01/01/1354 کسوربه صندوق اختصاصی (حمایت ) پرداخت می کردند وقبل از18/02/1358 قطع رابطه استخدامی باجمعیت داشته اند وبه تبع آن حکم تبدیل وضع برای آنان صادرنگردیده است چون صندوق اختصاصی (حمایت )‌باکلیه تعهدات آن بصندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است .چنانچه کسور خود رادریافت نکرده باشند ایام خدمت رسمی آنان ازنظر بازنشستگی ووظیفه ازهرلحاظ قابل قبول می باشد.

2-آن دسته ازکارکنان غیر رسمی جمعیت که قبل از 18/2/1358 حق بیمـــه آنان به صندوق تامین اجتماعی واریز می گردید ودرتاریخ مذکور تبدیل وضع شده اند حسب توافق مورخ 25/12/1367 فی‏مابین  دوصندوق حق بیمه دوران بیمه پردازی آنها ازصندوق مذکور به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل گردیده است وباتکمیل فرم 47/10توسط امورمالی وذیحسابی ایام مذکور ازنظر بازنشستگی ووظیفه ازهرلحاظ قابل قبول می باشد.

1-2- آن دسته ازکارکنان غیر رسمی جمعیت که قبل از18/02/1358 قطع رابطه استخدامی باجمعیت داشته اند وپس ازتاریخ مذکوردرسایر مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری استخدام شده اند سنوات خدمت آنان درجمعیت دراجرای قانون نحوه تاثیر خدمت غیر دولتی … مصوب 72 هنگام بازنشستگی بارعایت مقررات مربوطه قابل قبول می باشد.

 

 

پرسش شماره 8:

آیاسابقــــه خدمت درشرکت واحد اتوبوسرانی به عنوان سابقه دولتی قابل احتساب است ؟

 

پاسخ :

خدمت درمؤسسات تابعه ووابسته به شهرداریها علی الاطلاق خدمت دولتی محسوب نمی شود ،زیرادرماده 151 قانون استخدام کشوری تنهاازشهرداری نامبرده شده است . بنابراین استثناء است وتفسیر استثناء‌فقط درمحدوده استثناء جایزاست ودرنتیجه به دلیل عدم تصریح درمورد مؤسسات تابعه ،سابقه خدمت درشرکت واحد اتوبوسرانی وسایر مؤسسات تابعه شهرداری به عنوان سابقه دولتی قابل احتساب نیست.

 

 

 

پرسش شماره 9:

آیا جهت احتساب سوابق غیررسمی کارکنان تنظیم فرم 47/10 کفایت می‏نماید؟

 

پاسخ :

فرم  47/10به تنهایی نمی تواند مبین پذیرش سوابق خدمت غیر رسمی مستخدم باشد، بلکه احتساب سوابق خدمت غیر رسمی کارکنان به استناد ماده 151 قانون استخدام کشوری باارائه احکام ومدارک خدمتی که مبین رابطه استخدامی تمام وقت ومستمر بادستگاه دولتی باشد امکانپذیر خواهد بود.

 

 

 

 پرسش شماره 10:

آیا سابقه خدمت جلسه ای دردستگاههای دولتی به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل پذیرش است؟

 

پاسخ:

باتوجه به اظهارنظر دفتر حقوقی وپارلمانی سازمان اموراداری واستخدامی سابق  درصورتیکه مجموع ساعات حضور درجلسات درهرروز برابر ساعات کارروزانه سایر مستخدمین دولت باشد احتساب سابقه مورد بحث بلامانع خواهد بود .

 

 

 

پرسش  شماره 11:

آیـــا پس از برقراری حقوق بازنشستگی ، می توان درخواست نمود ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده جزو سوابق خدمت ازلحاظ بازنشستگی احتساب گرددیاخیر؟

 

پاسخ :

باتوجه به تبصره ماده 2 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 و ماده 9 آئین نامه اجرایی درخواست احتساب ایام مرخصی های استفاده نشده جزو سوابق خدمت ازلحاظ بازنشستگی صرفاً‌به هنگام بازنشستگی مجاز بوده(مشروط به پرداخت کسور سهم کارفرما ومستخدم )‌ودرخواست بعد ازتائید حکم برقراری حقوق بازنشستگی مورد قبول نمی باشد.

 

 

 

پرسش شماره 12:

سابقه خدمت اعضای هیئت علمی نیمه وقت درتعیین میزان حقوق بازنشستگی چگونه محاسبه می گردد؟

 

 

 پاسخ :

1-سابقه خدمت اعضای هیئت علمی نیمه وقت ، مستفادازپیوست 2 آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه مصوب سال 1348 (مقررات مربوط به اعضای رسمی غیر تمام وقت هیئت علمی )‌،هردوسال خدمت معادل یک سال محسوب می گردد.

2- بانوان عضو هیئت علمی باتوجه به مصوبه جلسه مورخ 16/10/1364 هیئت سه نفری جانشین هیئت امناءمی توانند ازقانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 10/09/62  بارعایت قانون نحوه اجرای قانون اشاره شده مصوب 18/1/64استفاده نمایند.

3- آقایان اســـاتید حداکثر تاتاریخ تصویب قانون خدمت نیمه وقت بانوان(10/9/1362) می توانستند به صورت نیمه وقت اشتغال داشته باشند.

 

 

 

پرسش شماره 13:

حداکثر مدت خدمت نیمه وقت بانوان ونحوه محاسبه آن دراحتساب حقوق بازنشستگی چگونه است ؟

 

 

 پاسخ :

1-باتوجه به قانون خدمت غیر تمام وقت بانوان مصوب 11/05/1356، استفاده ازخدمت غیر تمام وقت بانوان صرفاً‌برای دوفرزندوهرفرزند تاسن 3 سالگی تمام مجاز بوده وباپرداخت کسور بازنشستگی مدت مزبور به نسبت حقوق تمام وقت جزو سوابق خدمت جهت احتساب حقوق بازنشستگی قرار می گیرد.

2- ازتاریخ تصویب قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 18/1/1364:

  • 1-2- برای مدتی که مستخدم زن می تواند ازخدمت نیمه وقت استفاده نماید سقف وحداکثری در نظر گرفته نشده  واین ایام بدون محدودیت ازلحاظ شرایط بازنشستگی (سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی ) بطور کامل محاسبه می گردد.

  • 2-2-جهت تعیین حقوق بازنشستگی تامدت 3 سال ازخدمت نیمه وقت درصورت پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام دریافتی مشمول کسر کسور بازنشستگی درحکم خدمت تمام وقــــت محسوب وازبقیه خدمت نیمه وقت 2/1 آن دراحتساب حقوق بازنشستگی منظور می گردد.

 

    

پرسش شماره 14:

احتساب خدمت دوران دستیاری جهت بازنشستگی چگونه صورت می گیرد؟

 

پاسخ:

درقانون استخدام کشوری مصوب 31/03/1345 مجوزی جهت احتساب خدمات دستیاری به عنوان سابقه خدمت بازنشستگی وجود ندارد.

 

 

 

پرسش شماره 15:

احتساب ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارکنان جزء‌ خدمت رسمی آنها جهت تعیین حقوق بازنشستگی چگونه صورت می گیرد؟

 

پاسخ:

باتوجه به بخشنامه شماره 5005/د مورخ 16/11/1367 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ( اموراداری واستخدامی سابق ) راجع به حسن اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی بادرخواست مستخدم وپرداخت کسور سهم خود برمبنای آخرین حقوق ومزایای مشمول کسر کسور وسهم کارفرمایی توسط دستگاه قابل احتساب می باشد.

 

 

پرسش شماره 16:

کنترل اولین واریز کسور به حساب صندوق بازنشستگی درمورد کارکنانی که تبدیل وضع استخدامی یافته وتاریخ تبدیل وضع آنها باتاریخ صدور حکم فاصله دارد چگونه (باچه مدارکی) صورت می گیرد؟

 

پاسخ :

1- اولین لیست حقوقی که درآن ازمستخدم کسور بازنشستگی کسر شده است و درصورت فقدان لیست ،گواهی ذیحساب یاامورمالی دستگاه محل اشتغال .

 

 

 

پرسش شماره 17:

آیا می توان سنوات ارفاقی موضوع تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان … مصوب 01/09/1367 را جهت شاغلینی که حین خدمت فوت نموده و دارای سابقه اشتغال درمشاغل سخت وزیان آور بوده اند منظور نمود.؟

 

پاسخ :

خیر – قانون مزبور صرفاً ناظر بر بازنشستگی افراد است ومجوزی جهت تسری آن به افراد موصوف دردست نمی باشد.

 

 

پرسش شماره18:

آیا سابقه خدمت منقطع مستخدمی که درزمان اشتغال تاتاریخ بازنشستگی سابقه خدمت خود راارائه نداده ،پس ازبازنشستگی یافوت مستخدم حسب درخواست او یاوراث وظیفه بگیر ازلحاظ بازنشستگی قابل احتساب است یاخیر؟

 

پاسخ :

اگر احکام زمان اشتغال از بدو خدمت اصلاح ومابه التفاوت کسورات ناشی ازاصلاح احکام به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز گردد حسب درخواست مستخدم یاوراث وظیفه بگیر قابل احتساب خواهد بود.

 

 

 

پرسش شماره19:

سوابق بیمه پردازی ایام خدمت غیر رسمی کارکنان دولت چگونه درسنوات خدمت مستخدم منظور می گردد؟

 

پاسخ :

باانتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری وپرداخت مابه التفاوت مربوط ،جهت اطلاع ازچگونگی انتقال ومیزان مابه التفاوت به تابلوی راهنمای شماره 7 سازمان که پیوست مجموعه می باشد مراجعه گردد.

 

پرسش شماره 20:

نحوه محاسبه سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش وپرورش استثنایی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان مذکور چگونه است ؟

 

پاسخ :

 سنوات خدمتی کارکنان سازمان آموزش وپرورش استثنایی ومراکز تابعه بااعمال ضریب2/1 (یک ودودهم) مورد محاسبه قرار می گیرد.

۹۴/۰۲/۰۶

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.