اداری - آموزشی

اداری - آموزشی
۰۳ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۰:۲۵

پرسش وپاسخ بازنشستگی

حقوق و مزایای مشمول کسرکسور و معافیتها

پرسش  شماره 1:

آیا فوق العاده مدیریت اعضای هیئت علمی دانشگاهها مشمول کسر کسور بازنشستگی می باشد یاخیر؟

 

پاسخ :

باتوجه به تصویب نامه شماره 21188/ت 26917/هـ مورخ 19/05/1381 هیئت وزیران ، از01/01/81فوق العاده مدیریت اعضای هیئت علمی دانشگاهها مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.

 

 

 

پرسش  شماره 2:

آیا تفاوت همترازی پرداختی به کارکنان دولت موضوع ماده 8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مشمول کسر کسور بازنشستگی است یاخیر؟

 

پاسخ :

بـــاتوجه به پرداخت مابه التفاوت مزبور به عنوان بخشی از حقوق و فــــوق العاده شغل ، تفاوت مزبور مشمول کسر کسور بازنشستگی می باشد.

 

 

  

پرسش  شماره 3:

آیا فوق العاده های سختی کار ونوبت کاری وفوق العاده های مخصوص سازمان زندانهاواداره کل فنی وحرفه ای مشمول کسر کسور بازنشستگی می باشد؟

 

 پاسخ:

حسب مفاد ماده 71 قانون استخدام کشوری هرگونه فوق العاده ای که حسب ضوابط مصوب پرداخت می گردد به استثنای فوق العاده تضمین،  اضافه کار،کسرصندوق، روزانه وکارانه موضوع ماده 5 قانون نظام هماهنـــگ پرداخت کارکنان دولت مشمول کسر کسور بازنشستگی می‏باشد .

 

 

 

پرسش  شماره 4:

کسور ایام اسارت آزادگان چگونه بایستی پرداخت گردد؟

 

پاسخ :

حسب دستورالعمل اجرایی شماره 173112-20 مورخ 18/08/1377 سازمان که به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است.

     

 

 

پرسش  شماره 5:

آیا فوق العاده نوبت کاری مشمول کسر کسور بازنشستگی است ؟

 

پاسخ :

باتوجه به اینکه فوق العاده مزبور جزو مستثنیات اشاره شده درماده 71 و100 قانون استخدام کشوری نمی باشد لذا مشمول کسر کسور بازنشستگی می باشد.

 

 

 

 پرسش  شماره 6:

نحــــوه پرداخت کسور بازنشستگی مستخدمینی که حسب ماده 5 آئین نامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری ، مامورخدمت در یکی ازسازمانهای بین المللی که دولت ایران عضویت آنها راپذیرفته می‏گردند وحقوق ومزایای آنها توسط سازمان مزبور پرداخت می گردد چگونه است ؟

 

پاسخ :

جمع دریافتی مستخدم به عنوان حقوق وفوق العاده شغل تلقی وهرماهه باتبدیل آن به نرخ رسمی ارز بایستی کسور سهم مستخدم وکارفرما به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت گردد.

 

 

 

  

پرسش  شماره 7:

کسور بازنشستگی ایام غیبت موجه به چه میزان پرداخت می گردد؟

 

 پاسخ  :

نظر به اینکه حالت غیبت موجه به منزله این است که مستخدم خارج ازحدود اراده واختیــــار خود درمحل اشتغال حاضر نگردیده است وطبق مقررات مستحق دریافت حقوق  می باشد واین رقم نمی تواند ازحداقل حقوق مصوب کمتر باشد ،لذا کسور بازنشستگی بایستی برمبنای حداقل حقوق  محاسبه وپرداخت گردد.مگر درمواردی که دریافتی فرد بیشتر ازحداقل باشد که دراین صورت کسور بازنشستگی وی برمبنای همان مبلغ محاسبه ودریافت خواهد شد.

 

 

 

پرسش  شماره 8:

نحوه پرداخت کسور بازنشستگی مدت خدمت درجبهه جانبازان ومدت معالجه  آن که حسب ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصـــوب 31/3/1374 ازهرنظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی محسوب می گردد چگونه است ؟

 

 پاسخ:

باتوجه به تبصره ماده 6 قانون مزبور، پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخـــدم وکارفرمابرای مدت مزبور به عهده دستگاه اجرایی محل اشتغال می باشد لذا کسور بازنشستگی ایام فوق  برمبنای  حقوق و مزایای زمان درخواست ‌محاسبه ودریافـــت می  گردد. درصورت عدم پرداخت به موقع این کسور دستگاه مربوط برای مدت زمان تاخیر ملزم به پرداخت جریمه تاخیر تادیه موضوع ماده 11 اساسنامه سازمان می‏باشد.

 

 

 

پرسش  شماره 9:

نحوه وصول کسور بازنشستگی اعضای هیئت علمی متقاضی استفـــاده از ماده 35  آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه چگونه است؟

 

پاسخ :

باتوجه به ماده 35  آئین نامه مزبور که مقرر می دارد:

استادان ودانشیاران وپزشکان بیمارستانی که قبل ازرسیدن به سن 65سالگی تقاضای بازنشستگی نمایند ، یادانشگاه ایشان رابه علت حذف ماده تدریس یاانحلال یک رشته بازنشسته نماید هرگاه سابقه خدمت آنان به سی سال نرسد حداکثر تا5سال ازدوران تحصیلات عالی آنان جزء خدمت رسمی محسوب می شودً بنابراین درصورت درخواست عضو هیئت علمی واجد شرایط قانون ، کســـور بــــازنشستگـــی مدت مورد نظر برمبنای آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی وبماخذ سهم مستخدم وکارفرما محاسبه وازمستخدم  وصول می گردد.

 

 

 

پرسش  شماره 10:

وضعیت پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم ومقرری ماه اول کارکنان سازمان اموراراضی که تاقبل از 07/11/1375(تاریخ تصویب اساسنامه سازمان اموراراضی توسط هیئت وزیران که حسب ماده 52 آن ، کارکنان سازمان مزبور مشمول مقررات فصل هشتم قانون استخدام کشوری قرار گرفته اند)باسازمان مزبور قطع رابطه نموده اند چگونه است ؟

 

پاسخ :

باتوجه به صورتجلسه مورخ 06/12/1380فیمابین سازمان بازنشستگی کشوری وسازمان اموراراضی وضعیت کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان به شرح زیر میباشد:

1-کسور سهم کارمند مربوط به قبل ازتاریخ 06/05/1370(تاریخ تاسیس صندوق تامین معذوریت ازکارافتادگی وازکارافتادگی وظیفه کارکنان ) به عهده کارمند بوده وسهم کارفرما ازمحل وجوه انتقالی بابت انتقال تعهدات کارفرما(وجوه ردیف 2 بند ب صورتجلسه 11/11/79)‌قابل تامین است .

2- کسور مستخدم وکارفرماازتاریخ 06/05/1370 تا 07/11/1375 حسب ضوابط به سازمان منتقل گردیده است .

 

 

 

پرسش  شماره 11:

آیا مستخدمینی که باپرداخت 30سال کسور یاحق بیمه به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ووظیفه مصوب 13/12/1368ازپرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم معــــــــاف می باشند  ازپرداخت مقرری ماه اول موضوع ماده 100 قانون استخدام کشوری نیز معاف می باشند؟

 

پاسخ:

خیر باتوجه به ماده 100 قانون استخدام کشوری بایستی مقرری ماه اول این کارکنان به صندوق بازنشستگی کشوری واریز گردد وتبصره فوق الذکر صرفاً ناظربرمعافیت ازپرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم می باشد ونه مقرری ماه اول.

 

 

 

پرسش شماره 12:

آیا سابقه پرداخت حق بیمه دربخش خصوصی دراحتساب 30 سال سابقه پرداخت کسور یاحق بیمــه جهت معافیت ازپرداخت کسور سهم مستخدم (مازادبر30سال خدمت ) مؤثر است یاخیر؟

 

 پاسخ: 

خیر- پرداخت کسور یاحق بیمه سی سال خدمت بایستی ازبابت اشتغال دردستگاهها ومؤسسات دولتی باشد وسابقه پرداخت حق بیمه دربخش خصوصی جهت معافیت ازپرداخت کسور سهم مستخدم (موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات مصوب 13/12/1368) موضوعیت ندارد.

 

 

 

پرسش  شماره 13:

درمورد کسی که آماده به خدمت شده نحوه کسروپرداخت کسور چگونه است ؟

 

 پاسخ :

براساس  صدرماده 71 وتبصره 2 آن و تبصره یک ماده 117 قانون استخدام کشوری ، دستگاه مستخدم موظف به کسر و پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق وتفاوت تطبیق حقوق مستخدم به صندوق بازنشستگی کشوری می باشد ومدت مزبور جزو سابقه رسمی مستخدم محسوب می گردد.

 

 

   

 

پرسش شماره 14:

نحوه محاسبه کسور موضوع ماده 35 آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاهها که مقرر می دارد استادان وپزشکان ودانشیاران بیمارستانها که قبل از رسیـــدن به سن 65 سالگی تقاضای بازنشستگی نمایند  هرگاه سابقه خدمت آنان به سی سال نرسد حداکثر تا 5 سال ازدوران تحصیلات عالی آن جزو خدمت رسمی محسوب می شود چگونه است ؟

 

  پاسخ:

کسور بازنشستگی دوران تحصیلات عالی (موضوع ماده 35آئین نامه مذکور)برمبنای آخرین نرخ کسور بازنشستگی(فعلاً 5/22% )ازمجموع آخرین حقوق ومزایای مشمول برداشت کسور محاسبه ودریافت خواهد شد.

 

 

پرسش شماره 15:

نحوه احتساب جریمه تاخیر پرداخت کسور بازنشستگی که پس ازگذشت مهلت مقررموضوع آئین نامه اجرایی ماده 102(یک ماه ) به حساب سازمان واریز گردد چگونه است ؟

 

پاسخ :

به نسبت مدت تاخیر جهت مبلغ واریزی جریمه تاخیر پرداخت به میزان نیم درهزار درروز محاسبه وضمن ثبت درحسابهای سازمان جهت وصول ازدستگاه اقدام گردد.

 

 

پرسش شماره 16:

آیا کسرکسور بازنشستگی سهم کارفرمایی ازمقرری ماه اول ازناحیه سازمان بازنشستگی کشوری قانونی می باشد؟

 

 

پاسخ :

اصولاً دراولین ماه پرداخت هرگونه افزایش، بدواَ‌ دراجرای ماده 71 قانون استخدام کشوری ازکل حقوق ومزایای متعلقه که مشمول برداشت کسور میباشد 9% کسور سهم مستخدم برداشت وسپس به استناد ماده 73 همان قانون وماده 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ووظیفه مصوب 13/12/1368 معادل یک ونیم برابر سهم مستخدم به عنوان کسور سهم کارفرما ازسوی مؤسسه متبوع مستخدم پرداخت می شود .دراین صورت ازآنجائیکه ازمبلغ افزایش یافته ماه اول کسور سهم مستخدم به میزان 9% برداشت شده است ، درنتیجه مقرری موضوع مواد 72 و 100 قانون استخدام کشوری عبارت خواهد بود ازمبلغ باقیمانده افزایش مزبور(پس ازکسر 9%) که ازمستخدم اخذ خواهد شد.

 

 

پرسش شماره 17:

آیا مقرری ماه اول جزء کسور بازنشستگی وقابل انتقال به صندوقهای دیگراست ؟

 

 

پاسخ :

مقرری ماه اول حسب مواد 72 و100قانون استخدام کشوری جزء‌درآمدهای صندوق بازنشستگی کشوری تلقی وازحیث ذاتی (به لحاظ مبنای برداشت ،استمرار پرداخت ،ماخذ محاسبه)‌متفاوت ازکسور بازنشستگی که بطور منظم ومستمر وماهانه براساس نرخ مشخص ومبنای معین کسر می گردد می باشد ، بنابراین منتقل نمودن مقرری ماه اول دراجرای ضوابط اجرایی ماده 42 قانون برنامه سوم  توسعه محمل قانونی ندارد.

 

 

پرسش شماره 18:

اخذ جریمه نیم درهزار مربوط به تاخیر درپرداخت کسور درفروض مختلف آن چگونه است  ؟

 

 

پاسخ :

1- درزمانی که موضوع تاخیر ناشی ازتصویب نامه ها وآئین نامه های اجرایی و … باشد اززمان لازم الاجرا شدن ،سازمان مستحق مطالبه کسور می باشد، که درصورت عدم پرداخت به موقع در موعد مقرروفق ماده 11 اساسنامه محق به دریافت جریمه مقرر خواهد بود.

2- درخصوص ایامی که مجوز قانونی برای پرداخت کسور ازسوی دستگاههاوجود نداشته ،حتی اگر تسری به گذشته یابد قانوناً تکلیفی برعهده سازمان ازبابت مطالبه جریمه نیم درهزار وجود نخواهد داشت.

3- درخصوص آرائ قطعیت یافته لازم الاجرا صادره ازسوی مراجع قضایی یاشبه قضایی واداری ،اخذ جریمه کسور اززمانی که فردمستحق دریافت مزایای مؤثر برحقوق بازنشستگی میگردد،وجود ندارد .لذا سازمان پس ازاصلاح حکم بازنشستگی ذینفع ازناحیه دستگاه متبوعه مستخدم، درزمان تائید می بایست مطالبه مابه التفاوت کسور اعم ازسهم کارمند وکارفرماراازدستگاه مطالبه نماید ولی اگر دستگاه درفرجه یکماهه مابه التفاوت کسور راکه اززمان حدوث اختلاف تااصلاح حکم به موجب آراء‌بپذیرد صرفاً‌بابت این تاخیر ملزم به پرداخت جریمه موضوع ماده 11 اساسنامه سازمان می گردد ،ازطرفی درصورتیکه فرد در زمان اشتغال بادستگاه مبتوعه خود دچار اختلافی گردد که منتهی به صدور آرای قطعی از مراجع ذیصلاح شود لکن دستگاه علیرغم اصلاح حکم کماکان کسور قبل ازصدور رای رابه سازمان پرداخت نماید این مورد مشمول جریمه ماده 11 اساسنامه می گردد.

4- درخصوص اشتباه واریزی کسور یاتسامح واهمال دستگاه در محاسبه قانونی و دقیق مزایایی که میبایست کسور ازآنها کسروبه صندوق واریز شود ویادرمواردی که به خاطر مشغله کاری دستگاه بعدازفرجه قانونی مبادرت به واریز کسور نمایند دراینگونه موارد بواسطه فعل یاترک فعل ،دستگاه اجرایی چه عمدی وچه سهوی  ، ملزم به پرداخت جریمه ماده 11 اساسنامه سازمان ازتاریخ مقرر واریز اولیه خواهد بود .درضمن درصورتیکه دستگاه درموعد مقرر به تکالیف خود عمل کرده امامبادی واسطه ای بدلیل تشریفات اجرایی درانتقال وجوه تعلل ورزند ،جریمه ای به دستگاه تعلق نخواهد گرفت .

 

 

پرسش شماره 19:

کدامیک ازمستخدمین جمعیت شیر وخورشید سابق دراجرای لایحه قانونی مصوب 18/02/1358 تبدیل وضع شده اند؟ انتقال کسور یاحق بیمه آنان به صندوق بازنشستگی کشوری وهمچنین پذیرش سنوات خدمت آنان ازلحاظ بازنشستگی ووظیفه چگونه است ؟

 

 

پاسخ :

1-  آندستـــــه ازکارکنان جمعیت شیر وخورشید سابق که درتاریخ 18/2/1358 شاغل بوده اند ، ودراجرای لایحه مذکور تبدیل وضع شده اند نحوه انتقال حق بیمه واحتساب سنوات خدمت آنان بشرح زیر می باشد.

-  کارکنان جمعیت که قبل از18/02/1358 درشمول صندوق اختصاصی (‌حمایت )‌بوده واز تاریخ 01/06/1351 کسور پرداخت نموده اند وپس ازتبدیل وضع بدواً صندوق مذکور به سازمان تامین اجتماعی تحویل وسپس ازطریق سازمان تامین اجتماعی به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار گردیده، خدمت آنان درجمعیت ازنظر بازنشستگی ووظیفه ازهرلحاظ قابل قبول است .

2- آندسته ازکارکنان که قبل از 18/02/1358 قطع رابطه استخدامی باجمعیت داشته وپس از تاریخ مذکور درسایر مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری استخدام شده اند ، سنوات خدمت آنان درجمعیت دراجرای قانون نحوه تاثیر خدمت غیر دولتی …. مصوب 19/02/1372 هنگام بازنشستگی با رعایت مقررات مربوطه قابل قبول می باشد.

 

 

پرسش شماره 20:

آیا مابه التفاوت حداقل حقوق (مبلغ پرداختی به کارکنانی که جمع حقوق  وفوق العاده شغل آنها کمتر از حداقل حقوق می باشد)مشمول کسر مقرری ماه اول می باشد یا خیر؟

 

 

پاسخ:

بلی نظر به اینکه مبلغ حداقل حقوق سالانه در اجرای لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 04/02/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلا عنوان"حقوق" را دارد لذا مابه التفاوت ناشی از حداقل حقوق مورد بحث و حقوق وفوق العاده شغل اصلی مستخدم جز انفکاک ناپذیر حقوق بوده که دراجرای ماده 100 قانون استخدام کشوری اولین ماه افزایش آن مشمول برداشت مقرری می باشد(موضوع تاییدیه شماره 51890/1602 مورخ 11/04/82  دفتر حقوقی و امورمجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

۹۴/۰۲/۰۳

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.